Poslání domova     Poskytované služby     Hlavní cíle     Komu je služba určena     Postup pro zájemce

Městské zařízení sociálních služeb, příspěvková organizace Karlovy Vary
Domov po seniory Karlovy Vary – Stará Role, Závodu míru 96
IČO: 47701277, DIČ CZ47701277

Druh služby

Domov pro seniory je pobytovou službou sociální péče. Služba je poskytována 24 hodin denně.

Kapacita domova

21 klientů

Poslání domova pro seniory

Hlavním posláním Domova pro seniory je poskytování pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, ale i trvalého zdravotního stavu, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Jde o klienty, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu stavu vyžadují 24hodinovou komplexní a odbornou péči a kteří již vyčerpali všechny dostupné možnosti sociální služby poskytované v terénu. Výsledkem je zabezpečení jejich důstojného života, zachování přirozených sociálních vazeb a životních návyků.

Posláním je také pomoc uživatelům tak, aby zůstali rovnocennými členy společnosti, mohli využívat jejích přirozených zdrojů, žít nezávisle, ale přesto v kontaktu s ostatními lidmi v přirozeném sociálním prostředí. Podporování klientů v naplňování cílů, kterých chtějí dosáhnout, bez ohledu na skutečnost, že již nežijí ve své domácnosti.

Základní činnosti – poskytované služby v našem Domově

V domovech pro seniory se poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

V Domově pro seniory zajišťujeme v souladu s § 49 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách tyto základní činnosti:

 • poskytnutí ubytování,
 • poskytnutí stravy,
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • sociálně terapeutické činnosti,
 • aktivizační činnosti,
 • pomoc při uplatnění práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Podrobnější popis a charakteristiku služeb, které v našem domově poskytujeme, najdete v tzv. Regionální kartě, jak ji zpracoval Odbor sociálních věcí Karlovarského kraje. Jedná se o oblasti potřeb a témat, ve kterých náš Domov svým seniorům poskytuje pomoc a podporu.

Regionální karta: www.kr-karlovarsky.cz/dotace/Stranky/dotaceEU/OP-lids-zdroje/IP_kpss.aspx

Stručný popis služby – kde a jak službu poskytujeme

Poskytujeme celoroční pobytové služby.

O obyvatele Domova pečuje 24 hodin denně tým kvalifikovaného personálu, který se skládá ze sociální pracovnice, zdravotních sester, kvalifikovaných pečovatelek, kuchařek, nutriční terapeutky a dalších provozních a administrativních pracovníků.

Pobyt je poskytován ve třech jednolůžkových pokojích, třech dvoulůžkových pokojích a čtyřech třílůžkových pokojích, každý pokoj je vybaven samostatným hygienickým zařízením. K dispozici je i vybavená samostatná společenská místnost. Pokoje jsou vybaveny polohovacími postelemi, antidekubitními podložkami, krizovou signalizací a moderním nábytkem. Celodenní strava je připravována ve vlastní kuchyni a je podávána v samostatné jídelně, případně donášena na pokoje. Praní prádla a drobné opravy zajišťuje vlastní prádelna.

Zařízení pokojů je majetkem poskytovatele, obyvatelé si přinášejí vlastní oblečení, drobné osobní předměty, případně doplnění vybavení jako elektroniku, obrazy apod.

Kolem budovy se rozkládá velká zahrada s altánkem, terasou a lavičkami, ve které mají obyvatelé možnost procházek a relaxace. (V současnosti probíhají stavební práce a z toho důvodu je pohyb po zahradě značně omezen.)

V rámci naší péče a podpory intenzivně a aktivně zajišťujeme terapeutické a aktivizační činnosti a vyhledáváme možnosti, jak klientům zajistit aktivní a podnětné prožívání jejich pobytu.

Klientům také všestranně poskytujeme podporu při obstarávání jejich osobních potřeb a záležitostí.

Dbáme vždy na individuální potřeby každého klienta a maximálně ctíme jejich osobní cíle, potřeby, rozhodnutí a přání.

Celodenní stravování zajišťujeme ve vlastní kuchyni týmem kvalifikovaných kuchařek a nad kvalitou a vyvážeností stravy dohlíží nutriční terapeutka. Zajišťujeme také dietní stravu.

Vedle sociálních služeb obyvatelům Domova zajišťujeme ošetřovatelskou péči prostřednictvím našich zdravotních sester, které mají odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání a zdravotní výkony poskytují na základě ordinace lékaře.

Způsob zapojení klienta do dění v Domově je zcela na základě jeho individuálních rozhodnutí.

Fakultativní činnosti: kadeřnice, pedikérka, manikérka a masáže.

Hlavní cíle našeho domova popisujeme v kapitole Veřejný závazek

K dosažení cílů jsou s uživateli Domova pro seniory zpracovávány individuální plány, kde uživatel s pomocí klíčového pracovníka stanoví vlastní cíle svého života v Domově a způsob jejich dosažení. Přání uživatele je vždy respektováno a je prioritní. Individuální plán uživatele je průběžně vyhodnocován a přizpůsobován objektivním i subjektivním změnám.

Dlouhodobým cílem Domova je nepřetržité rozvíjení a zkvalitňování péče a služeb za pomoci veškerých dostupných technologií a zdrojů personálních i finančních.

Cílová skupina – komu je služba určena

Domov pro seniory poskytuje pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, ale i trvalého zdravotního stavu, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Jde o občany, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu stavu vyžadují 24hodinovou ošetřovatelskou a odbornou péči a kteří již vyčerpali všechny dostupné možnosti sociální služby poskytované v terénu a jsou buď osamělí, nebo rodinná péče nedokáže již zabezpečit jejich potřeby.

Věková struktura cílové skupiny:

 • dospělí (od 60 let),
 • mladší senioři (65–80 let),
 • starší senioři (nad 80 let).

Komu není služba určena

Městské zařízení sociálních služeb může odmítnout uzavřít smlouvu z následujících důvodů:

 • Osoba, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, nespadá do cílové skupiny Domova pro seniory.
 • Osoba, která žádá, je soběstačná a není závislá na cizí pomoci.
 • Osoba, která žádá, může za využití dostupných terénních služeb zůstat v domácím prostředí.
 • Domov pro seniory nemá volné místo z důvodu naplnění kapacity zařízení. Po dohodě s žadatelem je možné zařadit zájemce do evidence žadatelů.
 • Zdravotní stav zájemce o službu vylučuje z důvodu akutního infekčního onemocnění poskytnutí sociální služby.
 • Žadatel spadá do skupiny osob uvedených v § 50 odst. 1 zákona o sociálních službách (tzn. osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění nebo závislosti na návykových látkách, a osoby s Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí).
 • Zdravotní stav žadatele vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení nebo akutní léčebnou péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení.

Postup pro zájemce o službu

Zájemce o službu předloží sám nebo prostřednictvím rodinných příslušníků nebo prostřednictvím osoby blízké žádost o umístění do Domova pro seniory sociální pracovnici Domova. Součástí žádosti je potvrzené vyjádření ošetřujícího lékaře.

Sociální pracovnice Domova pro seniory provede po předchozí domluvě sociální šetření v místě aktuálního pobytu zájemce, např. v nemocnici nebo domácnosti. Po provedeném sociálním šetření zhodnotí sociální komise Domova potřebnost a oprávněnostumístění zájemce.V případě přijetí zájemce podepisuje senior se zařízením smlouvu o poskytování služby. Smlouva obsahuje všechny potřebné informace, práva a povinnosti poskytovatele i uživatele služeb v souladu s §91 zákona č. 108/2006 Sb. Přílohou smlouvy je sazebník úhrad.

Formulář „žádost o umístění do Domova“ naleznete v kapitole dokumenty nebo je k vyzvednutí u sociální pracovnice Domova. Na vyžádání Vám ho také zašleme na Vaši adresu.

Kompletní žádost doručte osobně nebo poštou přímo do Domova pro seniory. V případě, že je žádost doručena do Domova osobně fyzickou osobou, musí být předána do rukou sociální pracovnice nebo vrchní sestry. Žádosti, které nebudou zcela vyplněny, vracíme zpět k doplnění.

Kontakt na sociální pracovnici:

Mgr. Olga Dacková
tel.: 725 944 729
e-mail: socialni.ddrole@kv-mzss.cz
Osobní konzultaci se sociální pracovnicí si domluvte předem. Děkujeme.

Úhrada nákladů:

V souladu se zákonem o sociálních službách musí klientovi po zaplacení úhrady za ubytování a stravu zůstat částka ve výši alespoň 15 % jeho celkového příjmu.

Do celkového příjmu se nezapočítává příspěvek na péči, který v plné výši dle platné legislativy náleží poskytovateli.

Na úhradách nákladů za poskytování sociálních služeb se může dle zákona o sociálních službách podílet osoba blízká, např. manžel (manželka) nebo děti klienta, pokud klient nemá vlastní příjem nebo jeho příjem nepostačuje na úhradu plné výše nákladů.

Smlouvu a sazebník úhrad naleznete v kapitole dokumenty.