Poslání domova     Poskytované služby     Hlavní cíle     Komu je služba určena     Postup pro zájemce

Městské zařízení sociálních služeb, příspěvková organizace Karlovy Vary
Domov po seniory Karlovy Vary – Stará Role, Závodu míru 96
IČO: 47701277, DIČ CZ47701277

Druh služby

Domov pro seniory je pobytovou službou sociální péče. Služba je poskytována 24 hodin denně.

Kapacita domova

33 klientů

Poslání domova pro seniory

Hlavním posláním Domova pro seniory je poskytování pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, ale i trvalého zdravotního stavu, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Jde o klienty, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu stavu vyžadují 24hodinovou komplexní a odbornou péči a kteří již vyčerpali všechny dostupné možnosti sociální služby poskytované v terénu. Výsledkem je zabezpečení jejich důstojného života, zachování přirozených sociálních vazeb a životních návyků.

Posláním je také pomoc uživatelům tak, aby zůstali rovnocennými členy společnosti, mohli využívat jejích přirozených zdrojů, žít nezávisle, ale přesto v kontaktu s ostatními lidmi v přirozeném sociálním prostředí. Podporování klientů v naplňování cílů, kterých chtějí dosáhnout, bez ohledu na skutečnost, že již nežijí ve své domácnosti.

Základní činnosti – poskytované služby v našem Domově

V domovech pro seniory se poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

V Domově pro seniory zajišťujeme v souladu s § 49 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách tyto základní činnosti:

 • poskytnutí ubytování,
 • poskytnutí stravy,
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • sociálně terapeutické činnosti,
 • aktivizační činnosti,
 • pomoc při uplatnění práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Podrobnější popis a charakteristiku služeb, které v našem domově poskytujeme, najdete v tzv. Regionální kartě, jak ji zpracoval Odbor sociálních věcí Karlovarského kraje. Jedná se o oblasti potřeb a témat, ve kterých náš Domov svým seniorům poskytuje pomoc a podporu.

Regionální karta: www.kr-karlovarsky.cz/dotace/Stranky/dotaceEU/OP-lids-zdroje/IP_kpss.aspx

Stručný popis služby – kde a jak službu poskytujeme

Poskytujeme celoroční pobytové služby.

O obyvatele Domova pečuje 24 hodin denně tým kvalifikovaného personálu, který se skládá ze sociální pracovnice, zdravotních sester, kvalifikovaných pečovatelek, kuchařek, nutriční terapeutky a dalších provozních a administrativních pracovníků.

V současné době probíhá rekonstrukce původní budovy domova pro seniory. Služba je poskytována v nově přistavěném třípodlažním objektu s kapacitou 40 lůžek. V návaznosti na postupné zprovozňování budovy lze nyní službu poskytovat 33 osobám. Budova je bezbariérová, kolem budovy se rozkládá velká zahrada s altánkem, terasou a lavičkami.

Ubytování je poskytováno v 5 jednolůžkových a 16 dvoulůžkových pokojích.

Každý pokoj je vybaven samostatným hygienickým zařízením (WC a sprcha), pokoje jsou vybaveny polohovacími postelemi, antidekubitními podložkami, šatními skříněmi, prádelníky, konferečním stokem a křesílky. U každého lůžka je krizovou signalizace. Uživatelé si mohou přinést do domova drobné osobní oblíbené předměty, případně doplnění vybavení jako elektroniku, obrazy, po dohodě s domovem televizi, ledničku apod.

V hale na každém patře jsou uzpůsobeny a vybaveny prostory pro trávení volného času obyvatel, v přízemí je společenská místnost, ve které probíhají aktivizační činnosti.

Strava je poskytována v rozsahu 3 hlavních jídel a 2 svačin, lidem s diabetickou dietou je poskytnuta druhá večeře.

Zařízení pokojů je majetkem poskytovatele, obyvatelé si přinášejí vlastní oblečení, drobné osobní předměty, případně doplnění vybavení jako elektroniku, obrazy apod.

Kolem budovy se rozkládá velká zahrada s altánkem, terasou a lavičkami, ve které mají obyvatelé možnost procházek a relaxace. (V současnosti probíhají stavební práce a z toho důvodu je pohyb po zahradě značně omezen.)

V rámci naší péče a podpory zajišťujeme terapeutické a aktivizační činnosti a vyhledáváme možnosti, jak klientům zajistit aktivní a podnětné prožívání jejich života.

Klientům také všestranně poskytujeme podporu při obstarávání jejich osobních potřeb a záležitostí.

Dbáme vždy na individuální potřeby každého klienta a maximálně ctíme jejich osobní cíle, potřeby, rozhodnutí a přání.

Vedle sociálních služeb obyvatelům Domova zajišťujeme ošetřovatelskou péči prostřednictvím našich zdravotních sester, které mají odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání a zdravotní výkony poskytují na základě ordinace lékaře.

Způsob zapojení klienta do dění v Domově je zcela na základě jeho individuálních rozhodnutí.

Hlavní cíle našeho domova popisujeme v kapitole Veřejný závazek

K dosažení cílů jsou s uživateli Domova pro seniory zpracovávány individuální plány, kde uživatel s pomocí klíčového pracovníka stanoví vlastní cíle svého života v Domově a způsob jejich dosažení. Přání uživatele je vždy respektováno a je prioritní. Individuální plán uživatele je průběžně vyhodnocován a přizpůsobován objektivním i subjektivním změnám.

Dlouhodobým cílem Domova je nepřetržité rozvíjení a zkvalitňování péče a služeb za pomoci veškerých dostupných technologií a zdrojů personálních i finančních.

Cílová skupina – komu je služba určena

Domov pro seniory poskytuje pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, ale i trvalého zdravotního stavu, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Jde o občany, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu stavu vyžadují 24hodinovou ošetřovatelskou a odbornou péči a kteří již vyčerpali všechny dostupné možnosti sociální služby poskytované v terénu a jsou buď osamělí, nebo rodinná péče nedokáže již zabezpečit jejich potřeby.

Věková struktura cílové skupiny:

 • dospělí (od 60 let),
 • mladší senioři (65–80 let),
 • starší senioři (nad 80 let).

Komu není služba určena

Městské zařízení sociálních služeb může odmítnout uzavřít smlouvu z následujících důvodů:

 • Osoba, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, nespadá do cílové skupiny Domova pro seniory.
 • Osoba, která žádá, je soběstačná a není závislá na cizí pomoci.
 • Osoba, která žádá, může za využití dostupných terénních služeb zůstat v domácím prostředí.
 • Domov pro seniory nemá volné místo z důvodu naplnění kapacity zařízení. Po dohodě s žadatelem je možné zařadit zájemce do evidence žadatelů.
 • Zdravotní stav zájemce o službu vylučuje z důvodu akutního infekčního onemocnění poskytnutí sociální služby.
 • Žadatel spadá do skupiny osob uvedených v § 50 odst. 1 zákona o sociálních službách (tzn. osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění nebo závislosti na návykových látkách, a osoby s Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí).
 • Zdravotní stav žadatele vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení nebo akutní léčebnou péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení.

Postup pro zájemce o službu

Zájemce o službu předloží sám nebo prostřednictvím rodinných příslušníků nebo prostřednictvím osoby blízké žádost o umístění do Domova pro seniory sociální pracovnici Domova. Součástí žádosti je potvrzené vyjádření ošetřujícího lékaře.

Sociální pracovnice Domova pro seniory provede po předchozí domluvě sociální šetření v místě aktuálního pobytu zájemce, např. v nemocnici nebo domácnosti. Po provedeném sociálním šetření zhodnotí sociální komise Domova potřebnost poskytování sociální služby zájemci. Sociální služba se poskytuje na základě smlouvy o poskytnutí sociální služby, kterou uzavírá zájemce se zařízením smlouvu o poskytování služby. Smlouva obsahuje všechny potřebné informace, práva a povinnosti poskytovatele i uživatele služeb v souladu s §91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Formulář „Žádost o poskytnutí pobytové sociální služby“ naleznete v kapitole dokumenty nebo je k vyzvednutí u sociální pracovnice Domova. Na vyžádání Vám ho také zašleme na Vaši adresu.

Žádost doručte osobně nebo poštou přímo do Domova pro seniory.  V případě potřeby pomůže s vyplněním žádosti sociální pracovnice.

Kontakt na sociální pracovnici:

Mgr. Olga Dacková
tel.: 725 944 729
e-mail: socialni.ddrole@kv-mzss.cz
Doporučujeme domluvit si osobní konzultaci se sociální pracovnicí předem. Děkujeme.

Úhrada nákladů:

V souladu se zákonem o sociálních službách musí klientovi po zaplacení úhrady za ubytování a stravu zůstat částka ve výši alespoň 15 % jeho celkového příjmu.

Do celkového příjmu se nezapočítává příspěvek na péči, který v plné výši dle platné legislativy náleží poskytovateli.

Na spoluúčasti na úhradách nákladů za poskytování sociálních služeb se může dle zákona o sociálních službách podílet osoba blízká, nebo jiná fyzická či právnická osoba, pokud klient nemá vlastní příjem nebo jeho příjem nepostačuje na úhradu nákladů.

Smlouvu naleznete v kapitole dokumenty.

Úhrada za ubytování vč. provozních nákladů souvisejících s poskytnutím ubytování)                                                                             200,– Kč denně

Úhrada za stravu                                                                                                                                                                                                                                                            běžná celodenní strava v rozsahu 5 jídel                                                                                                                                                                 160,– Kč denně              diabetická strava v rozsahu 5 jídel s druhou večeří                                                                                                                                              164,– Kč denně

Celková úhrada za měsíc činí 10.800,– Kč a u osob s diabetickou dietou 10.920,– Kč denně.