Poslání domova     Poskytované služby     Hlavní cíle     Komu je služba určena     Postup pro zájemce

Městské zařízení sociálních služeb, příspěvková organizace Karlovy Vary
Domov po seniory Karlovy Vary – Stará Role, Závodu míru 96
IČO: 47701277, DIČ CZ47701277

Druh služby

Domov pro seniory je pobytovou službou sociální péče. Služba je poskytována 24 hodin denně.

Kapacita domova

58 klientů

Poslání domova pro seniory

Hlavním posláním Domova pro seniory je poskytování pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, ale i trvalého zdravotního stavu, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Jde o klienty, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu stavu vyžadují 24hodinovou komplexní a odbornou péči a kteří již vyčerpali všechny dostupné možnosti sociální služby poskytované v terénu. Výsledkem je zabezpečení jejich důstojného života, zachování přirozených sociálních vazeb a životních návyků.

Posláním je také pomoc uživatelům tak, aby zůstali rovnocennými členy společnosti, mohli využívat jejích přirozených zdrojů, žít nezávisle, ale přesto v kontaktu s ostatními lidmi v přirozeném sociálním prostředí. Podporování klientů v naplňování cílů, kterých chtějí dosáhnout, bez ohledu na skutečnost, že již nežijí ve své domácnosti.

Základní činnosti – poskytované služby v našem Domově

V domovech pro seniory se poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

V Domově pro seniory zajišťujeme v souladu s § 49 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách tyto základní činnosti:

 • poskytnutí ubytování,
 • poskytnutí stravy,
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • sociálně terapeutické činnosti,
 • aktivizační činnosti,
 • pomoc při uplatnění práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Podrobnější popis a charakteristiku služeb, které v našem domově poskytujeme, najdete v tzv. Regionální kartě, jak ji zpracoval Odbor sociálních věcí Karlovarského kraje. Jedná se o oblasti potřeb a témat, ve kterých náš Domov svým seniorům poskytuje pomoc a podporu.

Regionální karta: www.kr-karlovarsky.cz/dotace/Stranky/dotaceEU/OP-lids-zdroje/IP_kpss.aspx

Stručný popis služby – kde a jak službu poskytujeme

Poskytujeme celoroční pobytové služby domova pro seniory na adrese Závodu míru 88/96, Karlovy Vary – Stará Role (dále jen „Domov“).

O obyvatele Domova pečuje 24 hodin denně tým kvalifikovaného personálu, který se skládá ze sociální pracovnice, zdravotních sester, kvalifikovaných pečovatelek, kuchařek a dalších provozních a administrativních pracovníků.

Služba je poskytována ve dvou vzájemně propojených objektech s celkovou kapacitou 58 lůžek. Celý objekt je bezbariérový.

Ubytování je poskytováno v 8 jednolůžkových a 25 dvoulůžkových pokojích.

Každý pokoj je vybaven samostatným hygienickým zařízením (WC a sprcha), pokoje jsou vybaveny polohovacími postelemi s antidekubitními podložkami, šatními skříněmi, prádelníky, konferenčním stolkem a křesílky. U každého lůžka je krizová signalizace. Zařízení pokojů je majetkem poskytovatele, obyvatelé si přinášejí vlastní oblečení, drobné osobní oblíbené předměty, případně doplnění vybavení jako elektroniku, obrazy, po dohodě s domovem televizi, ledničku apod.

V každém z obou objektů je společenská místnost, která je určena pro aktivizační činnosti, v obou objektech jsou uzpůsobeny a vybaveny prostory pro trávení volného času obyvatel, nebo pro setkávání s návštěvami.

Strava je připravována ve vlastní kuchyni. Strava je poskytována v rozsahu 3 hlavních jídel a 2 svačin, lidem s diabetickou dietou je poskytnuta druhá večeře.

Kolem Domova se rozkládá velká zahrada s altánkem, terasou a lavičkami, ve které mají obyvatelé možnost procházek a relaxace.

V rámci naší péče a podpory zajišťujeme sociálně terapeutické a aktivizační činnosti a vyhledáváme možnosti, jak klientům zajistit aktivní a podnětné prožívání jejich života. Klientům také všestranně poskytujeme podporu při obstarávání jejich osobních potřeb a záležitostí.

Dbáme na individuální potřeby každého klienta a ctíme jejich osobní cíle, potřeby, rozhodnutí a přání.

Kromě činností sociální péče zajišťuje Domov uživatelům zdravotní péči v rozsahu ošetřovatelské a rehabilitační péče prostřednictvím zdravotních sester, které mají odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání a zdravotní výkony poskytují na základě ordinace lékaře. Uživatelé zůstávají registrovaní u svého praktického a u svých odborných lékařů, Domov nemá svého vlastního lékaře.

Způsob zapojení klienta do dění v Domově je zcela na základě jeho individuálních rozhodnutí.

Hlavní cíle našeho domova popisujeme v kapitole Veřejný závazek

K dosažení cílů jsou s uživateli Domova pro seniory zpracovávány individuální plány, kde uživatel s pomocí klíčového pracovníka stanoví vlastní cíle svého života v Domově a způsob jejich dosažení. Individuální plán uživatele je průběžně vyhodnocován a přizpůsobován objektivním i subjektivním změnám.

Cílová skupina – komu je služba určena

Domov pro seniory poskytuje pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a trvalého zhoršení zdravotního stavu, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Jde o osoby, které vzhledem ke svému zdravotnímu stavu vyžadují 24hodinovou pravidelnou pomoc a které již vyčerpaly všechny dostupné možnosti sociální služby poskytované v terénu a jsou buď osamělé, nebo rodinná péče nedokáže již zabezpečit jejich potřeby.

Věková struktura cílové skupiny:

 • dospělí (od 60 let),
 • mladší senioři (65–80 let),
 • starší senioři (nad 80 let).

Komu není služba určena

Městské zařízení sociálních služeb může odmítnout uzavřít smlouvu z následujících důvodů:

 • Osoba, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, nespadá do cílové skupiny Domova.
 • Osoba, která žádá, je soběstačná a není závislá na pomoci jiné fyzické osoby.
 • Osoba, která žádá, může za využití dostupných terénních služeb zůstat v domácím prostředí.
 • Domov nemá volné místo z důvodu naplnění kapacity zařízení. Po dohodě s žadatelem je možné zařadit žádost do evidence žadatelů.
 • Zdravotní stav zájemce o službu vylučuje z důvodu akutního infekčního onemocnění poskytnutí sociální služby.
 • Zdravotní stav žadatele vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení.
 • Chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití.
 • Žadatel spadá do okruhu osob uvedených v § 50 odst. 1 zákona o sociálních službách (tzn. osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění nebo závislosti na návykových látkách, a osoby s Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí).

Postup pro zájemce o službu

Zájemce o službu předloží Žádost o poskytnutí pobytové sociální služby sociální pracovnici Domova. Součástí žádosti je potvrzené Vyjádření ošetřujícího lékaře a Souhlas kontaktní osoby.

Všechny tři dokumenty jsou zveřejněné na webových stránkách:

https://www.kv-mzss.cz/dokumenty/, v listinné podobě si je můžete vyzvednout přímo v Domově. Žádost doručte buď osobně přímo do Domova nebo zašlete poštovní přepravou na adresu Domov pro seniory Karlovy Vary – Stará Role,  Závodu míru 88/96, 360 17 Karlovy vary Stará Role. V případě potřeby pomůže s vyplněním žádosti sociální pracovnice, která poskytuje i sociální poradenství.

Sociální pracovnice Domova provede po předchozí domluvě sociální šetření v místě aktuálního pobytu zájemce, např. v nemocnici nebo domácnosti s cílem vyhodnotit nepříznivou sociální situaci žadatele a potřebnost poskytování služby domova pro seniory.

Sociální služba se poskytuje na základě smlouvy o poskytnutí sociální služby, kterou uzavírá zájemce s poskytovatelem, tj. Městským zařízením sociálních služeb, p. o. Vzor smlouvy je uveřejněn na webových stránkách poskytovatele:
https://www.kv-mzss.cz/dokumenty/.

Kontakt na sociální pracovnici:

Bc. Klára Rubášová
tel: 725 944 729
e-mail: socialni.ddrole@kv-mzss.cz
Doporučujeme domluvit si osobní konzultaci se sociální pracovnicí předem. Děkujeme.

Úhrada nákladů

Uživatel hradí náklady na ubytování, stravu a péči.

Za ubytování a stravu hradí uživatel ze svého příjmu (např. z důchodu).

Denní sazba za ubytování je:
250,- Kč za 2lůžkový pokoj a 280,- Kč za 1lůžkový pokoj.
Měsíční úhrada za 31 dnů za ubytování je tedy buď 7.750,-Kč nebo 8.680,- Kč. Poskytnutí ubytování zahrnuje i úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení a žehlení.

Denní sazba za stravu je:
220,- Kč v případě běžné celodenní stravy v rozsahu 5 jídel
220,- Kč v případě diabetické stravy a 225,- Kč v případě diabetické stravy, kdy je podávána uživateli navíc 2.večeře.
Měsíční úhrada za 31 dnů za stravu je tedy buď 6.820,- Kč nebo 6.975,- Kč.

Celková měsíční úhrada je vypočtena vždy za 31 dnů a v měsíci, který je kratší (30,29, 28 dnů) je uživateli vrácen přeplatek.

V souladu se zákonem o sociálních službách musí klientovi po zaplacení úhrady za ubytování a stravu zůstat částka ve výši alespoň 15 % jeho celkového příjmu.

Do celkového příjmu se nezapočítává příspěvek na péči, který je určen na úhradu za poskytovanou péči a v plné výši dle platné legislativy náleží poskytovateli.

Na spoluúčasti na úhradách nákladů za poskytování sociálních služeb se může dle zákona o sociálních službách podílet osoba blízká, nebo jiná fyzická či právnická osoba, pokud klient nemá vlastní příjem nebo jeho příjem nepostačuje na úhradu nákladů ve stanovené výši.

Ukončení poskytování služby

Smlouva o poskytnutí služby je uzavírána na dobu neurčitou. Poskytovatel může dát výpověď s 3měsíční výpovědní lhůtou, a to zejména z důvodu prodlení s placením úhrady po dobu více jak tři měsíce nebo dojde-li k vážným změnám zdravotního stavu a bude třeba zajistit jinou, potřebám uživatele lépe odpovídající službu.

V dalších případech se lze na ukončení smlouvy vzájemně dohodnout.

Mgr. Karin Sasáková, ředitelka organizace