Vnitřní oznamovací systém organizace.

Na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. 10. 2019 o ochraně osob oznamujících porušení
práva a ekonomické zájmy Evropské unie, v souladu se zákonem 171/2023 Sb. a dalšími právními předpisy, s cílem
minimalizovat riziko vzniku materiálních, nebo morálních škod a ve snaze vytvořit dobré podmínky pro zdravé pracovní vztahy,
jak mezi zaměstnanci, tak i mezi pracovními partnery, má naše organizace – Městské zařízení sociálních služeb, příspěvková
organizace, zaveden proces ochrany oznamovatelů a zřízen vnitřní oznamovací systém.

A. Komunikační kanály v rámci oznamovacího systému.
1. Základním komunikačním kanálem pro podání oznámení je aplikace, přístupná prostřednictvím odkazu, který je umístěn
na www stránkách organizace. Pro sjednání osobní schůzky je možné použít i kontaktní mail Příslušné osoby.
2. Plnou anonymitu při podání oznámení je možné garantovat pouze při použití www aplikace, která má k tomuto účelu
připravené vhodné nástroje za užití unikátního identifikátoru oznámení, který obdrží pouze oznamovatel a
prostřednictvím kterého může komunikovat a sledovat průběh řešení podání. Z tohoto důvodu jsou další úkony při řešení
oznámení vedeny výhradně v této aplikaci.
3. Příslušnou osobou organizace je: Ing. Jozef Leško, e-mail: ws@variko.cz,,tel.: +420 736 650 250

B. Poučení.
Oznámením se pro účel této směrnice rozumí oznámení fyzické osoby obsahující informace o možném protiprávním jednání,
které má znaky trestného činu nebo přestupku (s horní hranicí sazby alespoň 100tis Kč.), nebo porušuje právní předpis České
republiky, nebo předpis Evropské unie ve vymezených oblastech, o jehož spáchání se oznamovatel dozvěděl v souvislosti se
svou pracovní činností. Podání oznámení může být provedeno písemně, ústně, nebo osobně.

Předmět oznámení se dle uvedené legislativy musí týkat těchto vymezených oblastí:
a) finančních institucí, finančních služeb, finančních produktů a finančních trhů,
b) daně z příjmů právnických osob,
c) předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
d) ochrany spotřebitele a bezpečnosti a souladu s požadavky na výrobky podle právních předpisů,
e) bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
f) ochrany životního prostředí, bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat,
g) radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
h) zadávání veřejných zakázek, veřejných dražeb a hospodářské soutěže,
i) ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
j) ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
k) ochrany finančních zájmů Evropské unie
l) fungování vnitřního trhu včetně ochrany unijních pravidel hospodářské soutěže a státní podpory.

Pracovní činností se pro účely této vnitřní směrnice rozumí:
a) zaměstnání,
b) služba ,
c) samostatná výdělečná činnost,
d) výkon práv spojených s účastí v právnické osobě,
e) výkon funkce člena orgánu právnické osoby, který je do funkce volen, jmenován či jinak povolán
f) správa svěřeneckého fondu,
g) dobrovolnická činnost,
h) odborná praxe, stáž, nebo
i) výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací
nebo jiného obdobného plnění.

Organizace, v souladu se zněním § 9, zk.171/2023 Sb. vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro povinný subjekt
nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i),
Oznámením se pro tento účel rozumí oznámení fyzické osoby obsahující informace o možném protiprávním jednání, které má
znaky trestného činu nebo přestupku nebo porušuje právní předpis nebo předpis Evropské unie, o jehož spáchání se oznamovatel
dozvěděl v souvislosti se svou pracovní činností. Podání oznámení může být provedeno písemně, ústně, nebo osobně.

Oprávněnost podání
1. Oznamovatel podává oznámení v případě, že má oprávněné důvody se domnívat, že oznámení je nezbytné pro odhalení
protiprávního jednání.
2. V případě, že má oznamovatel oprávněné důvody se domnívat, že oznámení je nezbytné pro odhalení protiprávního jednání.,
podané oznámení se nepovažuje za porušení bankovního tajemství, smluvní povinnosti mlčenlivosti, povinnosti mlčenlivosti
podle daňového řádu, ani povinnosti zachovávat mlčenlivost podle jiných právních předpisů upravujících práci nebo jinou
obdobnou činnost.
3. Výjimkou k bodu 2. je povinnost zachovávat mlčenlivosti při činnosti notáře, poskytování zdravotnických služeb, ochraně
utajovaných informací a informací, jejichž vyzrazení by zjevně mohlo ohrozit probíhající trestní řízení.
4. Pokud Oznamovatel podává oznámení v rámci uvedené legislativy, uvede v oznámení své jméno, příjmení, adresu a datum
Narození.
5. Oznamovatel má právo podat oznámení i anonymně, mimo působnost uvedené legislativy.
6. Oznámení je možné podat prostřednictvím komunikačních kanálů vnitřního oznamovacího systému.(viz bod A), nebo
prostřednictvím oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti
7. Oznamovatel bez ohledu na výše uvedené nesmí v žádném případě podávat vědomě nepravdivé oznámení. Pokud tak učiní,
spáchá přestupek, za který mu může být uložena pokuta až do výše 50 000 Kč.