Podněty, připomínky a stížnosti jsou důležitým projevem o spokojenosti klientů a o tom, zda služba odpovídá jejich potřebám. Je to důležitý impuls pro zlepšení kvality služeb. 

Podnět – tvůrčí nápad ze strany klienta ke zlepšení kvality služeb. 

Připomínka – vyjádřená nespokojenost, kterou lze jednoduchým a rychlým zásahem odstranit. Připomínku je také možno zároveň považovat za problém dlouhodobého charakteru, který klient nechce řešit formou stížnosti. 

Stížnost – ústně nebo písemně vyjádřená nespokojenost ze strany klienta, jeho zákonného zástupce, osoby blízké (v případě, že klient tak nemůže učinit s ohledem na svůj zdravotní stav nebo pokud zemřel) či osoba zmocněná klientem.

1) Ústní stížnost – lze podat:

 • a) sociální pracovnici,
 • b) asistentce ředitele,
 • c) příslušnému vedoucímu pracovníku.

O podané stížnosti bude sepsán stručný záznam, který stvrdí stěžovatel svým podpisem.

2) Písemná stížnost – lze podat:

 • a) osobně na recepci nebo do schránky k tomu určené – v objektu domu Východní 16
 • b) na korespondenční adresu:
  Městské zařízení sociálních služeb, příspěvková organizace
  Mgr. Karin Sasáková, ředitelka organizace
  Východní 621/16
  360 20 Karlovy Vary
 • c) elektronicky na:

Písemná stížnost by měla obsahovat tyto náležitosti:

 • jméno a příjmení stěžovatele, bydliště nebo doručovací adresu stěžovatele, případně jiný kontakt na stěžovatele (telefonní číslo, e-mailová adresa),
 • podstatné skutkové okolnosti, které vedou ke stížnosti, včetně uvedení názvů pracovišť, popř. jmen osob, kterých se stížnost týká,
 • vlastnoruční podpis stěžovatele.

Přijetí stížnosti bude potvrzeno stěžovateli dopisem, e-mailem nebo telefonicky, a to ve lhůtě do 5 dnů od jejího doručení. Zároveň bude uvedena lhůta, v níž bude stížnost vyřízena. Pokud u stížnosti nebude jednoznačně identifikovatelný autor, bude vyřízena jako stížnost anonymní. V případě anonymní stížnosti bude o jejím výsledku informováno na společné nástěnce v budově organizace.

V případě, že stěžovatel s vyřízením stížnosti nesouhlasí, může se obrátit se žádostí o prošetření na zřizovatele organizace, tj. Statutární město Karlovy Vary nebo na Ministerstvo práce a sociálních věcí.  V tomto případě je nutné uvést důvod nesouhlasu s vyřízením stížnosti.

Zároveň budeme rádi za jakoukoliv pochvalu či poděkování. O všech těchto skutečnostech nás informujte na stejných podacích místech.

Děkujeme.