Druh poskytované sociální služby:     Pečovatelská služba     Domov pro seniory

Základní informace:
Název zařízení: Městské zařízení sociálních služeb, příspěvková organizace

Adresa Městského zařízení sociálních služeb:
Východní 621/16
360 01 Karlovy Vary

IČ: 47701277
DIČ: CZ47701277
Mgr. Karin Sasáková, pověřena dočasným řízením organizace

Poskytujeme tři druhy sociální služby:
Pečovatelská služba, identifikátor: 1015111
Domov pro seniory, identifikátor: 4442307
Odlehčovací služba, identifikátor: 8779324

Druh poskytované sociální služby: Pečovatelská služba

Místem realizace pečovatelské služby je území města Karlovy Vary, případně spolupracujeme i s okolními obcemi do okruhu 10 km od Karlových Varů.

Poslání pečovatelské služby:

Posláním pečovatelské služby je poskytnout osobám cílové skupiny potřebné služby, které jim zabezpečí důstojný život a pomohou zachovat přirozené sociální a místní vazby a životní návyky.

Toto poslání naplňujeme především:

 • Pomocí a podporou důstojného způsobu života v co nejvyšší možné kvalitě ve vlastní domácnosti uživatele;
 • zachováním dosavadního způsobu života, kompenzováním snížené soběstačnosti a oddálením nutnosti ústavní péče;
 • pomocí při překlenutí přechodných období se zhoršeným zdravotním stavem, který nevyžaduje hospitalizaci;
 • pomocí a podporou, kterou poskytujeme uživateli pro zachování jeho soběstačnosti v jeho přirozeném prostředí;
 • pomocí a podporou uživatele v oblastech, v nichž jsou jeho schopnosti a možnosti sníženy;
 • využíváním spolupráce s rodinou uživatele (pokud si toto uživatel přeje);
 • minimalizováním vytváření závislosti na poskytované službě;
 • respektováním důstojnosti uživatele bez ohledu na jeho duševní, sociální nebo tělesný stav a ekonomické postavení.

Cíle pečovatelské služby:

Naším cílem je poskytnout kvalitní péči, podporovat soběstačnost klientů dle individuálních potřeb a přání a prohloubit v nich pocit jistoty a bezpečí.

Cílem tedy je:

 • pomáhat klientům překlenout nepříznivou sociální situaci, oslabení nebo ztrátu schopnosti z důvodu věku nebo nepříznivého zdravotního stavu;
 • předcházet sociální izolaci klientů a jejich sociálnímu vyloučení;
 • poskytovat služby s ohledem na obvyklý způsob života klienta;
 • podporovat klienta v prožívání života dle jeho vlastních představ a respektovat jeho názory, představy a rozhodnutí;
 • usilovat o spokojenost, seberealizaci a o co nejvyšší možnou míru soběstačnosti klienta;
 • poskytovat takový rozsah služeb, které podporují běžný způsob života uživatele;
 • vytvářet klientovi podmínky, které umožní začleňování do společnosti a využívání místních institucí.

Okruh osob, kterým je služba určena:

Osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Jedná se o občany, kteří s touto pomocí mohou dále vést plnohodnotný život ve svém domácím prostředí ve věku od 27 let (horní hranice není omezena).

Věková struktura uživatelů

Dospělí 27–64 let
Mladší senioři 64–80 let
Starší senioři nad 80 let

Osoby, kterým není služba určena:

Městské zařízení sociálních služeb může odmítnout uzavřít smlouvu:

 • osobě, která nespadá do cílové skupiny pečovatelské služby;
 • osobě soběstačné, nepotřebující pomoc druhé osoby při běžných denních potřebách;
 • osobě trpící akutním infekčním onemocněním;
 • osobě, jejíž zdravotní stav vyžaduje ústavní péči 24 hodin denně;
 • osobě, jejíž zdravotní stav vyžaduje ústavní péči na lůžkovém zdravotnickém zařízení;
 • osobě s úplnou ztrátou zraku;
 • osobě s úplnou ztrátou sluchu;
 • osobě s těžkým mentálním postižením.

Předmět činnosti:

V souladu s § 40 odst. 1zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách poskytujeme tyto základní činnosti:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu;
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu;
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy;
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti;
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

Kromě základních činností poskytujeme také fakultativní činnosti.

Službu poskytujeme:

Osobám žijícím ve vlastních domácnostech na území města Karlovy Vary a v přilehlých obcích v okruhu do 10 km.
Osobám, které žijí v domech s byty zvláštního určení a z důvodu ztráty soběstačnosti potřebují pomoc druhé osoby při běžných denních potřebách.

Součástí našich pečovatelských služeb je i vaření dietních jídel v našich jídelnách a jejich podávání v domácnostech klientů.

Zásady poskytování pečovatelské služby:

Při naplňování cílů pečovatelské služby se řídíme následujícími zásadami:

 • zásada individuálního přístupu k uživateli, respektování jeho individuálních potřeb a zájmů;
 • zásada partnerství;
 • zachování rovnoprávného postavení mezi uživatelem a zaměstnancem PS;
 • zásada rovných podmínek ke všem uživatelům služby;
 • zásada dodržování standardů kvality při péči o uživatele;
 • zásada respektování vůle a rozhodnutí uživatele;
 • zásada respektování obvyklého způsobu života;
 • zásada respektování práv, osobnosti, soukromí a důstojnosti uživatele;
 • zásada profesionality a odbornosti poskytování pečovatelské služby, podpory odbornosti pracovníků a prohlubování jejich znalostí při dalším vzdělávání, stážích a spolupráci s dalšími odborníky;
 • zásada dodržování zákonných ustanovení k ochraně práv osob.

V tomto kontextu vytváříme podmínky pro uplatňování vlastní vůle uživatelů v oblasti poskytované sociální služby.

Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory

Název a místo zařízení
Domov pro seniory, Závodu míru 96, Karlovy Vary (dále jen „domov“)
Telefon: 353 225 060
E-mailová adresa: reditel@kv-mzss.cz

Domov pro seniory je součástí Městského zařízení sociálních služeb, příspěvkové organizace.

Poslání domova:

Domov poskytuje pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku nebo trvalého zhoršení zdravotního stavu, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Jde o občany, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nemohou již žít ve svém přirozeném prostředí. Vyžadují 24hodinovou komplexní péči. Tito občané již vyčerpali všechny dostupné možnosti sociální služby poskytované v terénu a jsou buď osamělí, nebo rodinná péče nedokáže již zabezpečit jejich potřeby. Snažíme se zajistit klientům jejich soukromí a bezpečí a podporujeme a respektujeme jejich individuální přání, jejich volby a rozhodnutí.

Cíle domova:

Základním cílem poskytované sociální služby je sociální začlenění klientů a předcházení jejich sociálnímu vyloučení. Umožňujeme klientům v nepříznivé sociální situaci být přirozenou součástí užšího i širšího společenství. Prioritou je poznat individuální potřeby, tužby a přání klienta a ty v maximální možné míře naplňovat. Každý klient má právo na zajištění komplexní zdravotní, ošetřovatelské a rehabilitační péče, která podporuje rozvoj klienta k dosažení co nejvyšší kvality života při současném zachování co nejvyšší možné soběstačnosti.

 • předcházet sociální izolaci klientů a zamezit jejich sociálnímu vyloučení;
 • poskytovat kvalitní služby v oblasti zdravotní, sociální a duchovní péče, v ubytování a stravování, vytvářet podmínky pro aktivní prožívání volného času klientů;
 • rozvíjet osobnost klientů nabídkou nejrůznějších zájmových aktivit při respektu k individuálnímu výběru a přání klienta;
 • podporovat, vytvářet a udržovat vztahy klientů s vlastními rodinami a dalšími blízkými osobami;
 • podporovat klienty v prožívání života dle vlastních individuálních představ a respektovat jejich názory, přání a rozhodnutí;
 • co nejdéle udržet nebo rozvíjet osobnost všech klientů a jejich tělesné i duševní schopnosti;
 • usilovat o spokojenost, seberealizaci a co nejvyšší možnou míru soběstačnosti klientů;
 • respektovat citový život našich klientů a umožnit jim navazovat přátelské mezilidské vztahy;
 • poskytovat a organizovat služby tak, aby podporovaly běžný způsob života našich klientů;
 • vytvářet klientům podmínky umožňující maximální využívání místních institucí;
 • otevřít dveře zařízení všem lidem dobré vůle a v maximální možné míře vést naše klienty k tomu, aby byli co nejdéle součástí celé společnosti.

Zásady poskytované služby:

 • Na prvním místě je vždy klient, jeho potřeby a zájmy při zachování rovnoprávného postavení mezi klientem a zaměstnancem zařízení.
 • Důraz je kladen na úctu a zachování důstojnosti jak klientů, tak pracovníků.
 • Preferujeme vzájemně ohleduplný, vstřícný a laskavý vztah mezi klienty a personálem.
 • Základem služby je individuální přístup ke klientům a respekt k jejich svobodné vůli, přáním a tužbám, které jsou zpracovány v individuálních plánech klienta.
 • Usilujeme o zachování co největší míry samostatnosti klientů.
 • Se souhlasem klientů úzce spolupracujeme s jejich rodinami.
 • Usilujeme o oboustrannou komunikaci mezi klientem a personálem, personálem a rodinou, rodinou a klientem.
 • Podporujeme klienty ve využívání běžně dostupných služeb a při vytváření přirozených mezilidských vztahů.
 • Respektujeme právo a svobodnou vůli našich obyvatel, klienti mohou svobodně uplatňovat své náboženské přesvědčení a aktivity s ním spojené.
 • Usilujeme o sdílení společných hodnot a cílů všech pracovníků, loajalitu k organizaci, rozvíjíme jejich týmovou spolupráci, informovanost, kreativitu, flexibilitu a vzájemnou zastupitelnost.
 • Podporujeme odbornost pracovníků a prohlubování jejich znalostí při soustavném vzdělávání, spolupráci s dalšími odborníky, institucemi a zařízeními.
 • Chráníme nezadatelná práva klientů i pracovníků našeho zařízení.
 • Zásady práce a pravidla pro ochranu práv uživatelů před předsudky a negativním hodnocením jsou stanoveny v Etickém kodexu pro pracovníky Domova pro seniory.

Okruh osob, kterým je služba určena:
Dolní věková hranice pro přijetí do Domova pro seniory je 60 let.

Jedná se o osoby, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž stav odpovídá těžké nebo úplné závislosti na pomoci jiné fyzické osoby při zajištění péče o vlastní osobu a při zajištění soběstačnosti.

Okruh osob, pro které sociální služba není určena

Poskytovatel neuzavře smlouvu tehdy, jestliže žadatel nevyhovuje cílové skupině, pro kterou je služba určena, případně jeho zdravotní stav vylučuje poskytnutí služby, a jestliže to nedovoluje kapacita zařízení.

Poskytovatel také neuzavře smlouvu s osobou, která trpí chronickým duševním onemocněním a osobám s různými typy demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění a jejichž stav vyžaduje pobyt v domovech se zvláštním režimem.

Poskytovatel může odmítnout uzavřít smlouvu osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, pokud vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

Kapacita: V současnosti je naše kapacita 57 lůžek.

Předmět činnosti – základní činnosti, které poskytujeme v domově:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu;
 • sociálně terapeutické činnosti;
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu;
 • poskytnutí stravy;
 • poskytnutí ubytování;
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti;
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím;
 • pomoc při uplatnění práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí;
 • nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění.

Způsob zapojení klienta do dění v Domově je zcela na základě jeho individuálních rozhodnutí.

Fakultativní činnosti: kadeřnice, pedikérka, manikérka a masáže.

Forma poskytování služby

Pobytová, poskytovaná nepřetržitě, 24 hodin denně.

Zajištění zdravotní péče

 • Domov poskytuje zdravotní péči na základě smlouvy s VZP, OZP, ZPMV, zajišťuje ošetřovatelskou a zdravotní péči v odbornosti 913 – všeobecná sestra svými odborně způsobilými zdravotnickými pracovníky.
 • Klienti mají možnost využít péči lékaře, který do Domova dochází dle potřeby na telefonické zavolání.