Od 01.05.2021 poskytuje Městské zařízení sociálních služeb, příspěvková organizace, novou sociální službu – „Odlehčovací služba“.

Odlehčovací služba

Posláním pobytové odlehčovací služby je poskytnout čas na odpočinek, regeneraci sil osobě zajišťující péči o svého blízkého. Jedná se o zajištění kvalitní a bezpečné péče a podporu osobě, o kterou je pečováno a která potřebuje pomoc jiné osoby v základních životních oblastech.

Tato pomoc a podpora vychází z individuálních potřeb osob, respektuje jejich důstojnost a zachovává základní lidská práva a svobody. Významným aspektem je možnost osob zůstat ve svém přirozeném sociálním prostředí.

Cíle sociální služby – odlehčovací služby:

Cílem sociální služby je:

 • umožnit pomocí odlehčovací služby po přechodnou dobu setrvat i nadále ve svém přirozeném domácím prostředí
 • poskytnout úlevu pečující osobě či rodině
 • zajistit důstojný život
 • udržet soběstačnost a stávající dovednosti

Zásady poskytované služby:

 • dodržování práv uživatelů a jejich důstojnosti
 • individuální přístup a respektování osobnosti uživatele
 • flexibilita poskytované služby
 • odbornost a profesionalita
 • zachování mlčenlivosti

Okruh osob, kterým je sociální služba určena – osoby v nepříznivé sociální situaci:

 • Osoby s chronickým onemocněním
 • Osoby s jiným zdravotním postižením
 • Osoby se zdravotním postižením
 • Senioři

Věková struktura:

 • Dorost 16-18 let
 • Mladí dospělí 19-26 let
 • Dospělí 27 – 64 let
 • Mladší senioři (65-80 let)
 • Starší senioři (nad 80 let)

Komu služby neposkytujeme:

 • osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje péči ve zdravotnickém zařízení

Poskytujeme tyto základní činnosti:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
 • poskytnutí ubytování,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • sociálně terapeutické činnosti,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.

Úhrada služeb:

 • služby jsou poskytovány za úhradu, dle platného ceníku

Kapacita: 3 lůžka

Prostředí a podmínky:

Pro poskytovanou pobytovou službu jsou vyčleněny prostory na adrese Východní 621/16, Karlovy Vary. Jedná se o bytovou jednotku rozčleněnou na 3 jednolůžkové pokoje. Pobytová odlehčovací služba je poskytována nepřetržitě.

Sociální služba je přístupná městskou autobusovou dopravou.

Úhrada za poskytování sociální služby

Cena služby zahrnuje:

 • cena za ubytování ve výši 250,- Kč / den
 • cena za celodenní stravu ve výši 195,- Kč / den

K ceně se dále připočítává přiznaný příspěvek na péči podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který bude vypočítán podle strávené doby v zařízení. V případě nepřiznaného příspěvku na péči se počítá skutečně strávených časů při poskytování úkonů péče o klienta, časy se sčítají po minutách.

 

Na vybavení odlehčovací služby přispěla finančními prostředky NADACE ČEZ.