Od 01.05.2021 poskytuje Městské zařízení sociálních služeb, příspěvková organizace, novou sociální službu – „Odlehčovací služba“.

Odlehčovací služba

Posláním pobytové odlehčovací služby je poskytnout čas na odpočinek, regeneraci sil osobě zajišťující péči o svého blízkého. Jedná se o zajištění kvalitní a bezpečné péče a podporu osobě, o kterou je pečováno a která potřebuje pomoc jiné osoby v základních životních oblastech.

Od ledna 2023 jsme tuto službu z důvodu poptávky rozšířili o Odlehčovací službu ambulantní.

Tato sociální služba umožňuje na přechodnou dobu zajistit potřebnou péči osobám, které mají zajištěnou běžnou péči ve svém přirozeném domácím prostředí. Jejich pečujícím osobám tak umožnit, aby si mohly odpočinout, případně aby si zajistily své osobní záležitosti. Tím předcházet vyčerpání pečujících osob a jejich sociálnímu vyloučení.

Ambulantní odlehčovací služba nabízí možnost, že se o klienta postaráme na přechodnou
dobu, několik hodin denně, jednou nebo i vícekrát v týdnu. Tuto službu může pečující osoba
využít jednorázově, krátkodobě nebo pravidelně podle aktuálních potřeb a předchozí dohody se sociální pracovnicí.

Tato pomoc a podpora vychází z individuálních potřeb osob, respektuje jejich důstojnost a zachovává základní lidská práva a svobody. Významným aspektem je možnost osob zůstat ve svém přirozeném sociálním prostředí.

Cíle sociální služby – odlehčovací služby:

Cílem sociální služby je:

 • umožnit pomocí odlehčovací služby po přechodnou dobu setrvat i nadále ve svém přirozeném domácím prostředí
 • poskytnout úlevu pečující osobě či rodině
 • zajistit důstojný život
 • udržet soběstačnost a stávající dovednosti

Zásady poskytované služby:

 • dodržování práv uživatelů a jejich důstojnosti
 • individuální přístup a respektování osobnosti uživatele
 • flexibilita poskytované služby
 • odbornost a profesionalita
 • zachování mlčenlivosti

Okruh osob, kterým je sociální služba určena – osoby v nepříznivé sociální situaci:

 • Osoby s chronickým onemocněním
 • Osoby s jiným zdravotním postižením
 • Osoby se zdravotním postižením
 • Senioři

Věková struktura:

 • Dorost 16-18 let
 • Mladí dospělí 19-26 let
 • Dospělí 27 – 64 let
 • Mladší senioři (65-80 let)
 • Starší senioři (nad 80 let)

Komu služby neposkytujeme:

 • osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje péči ve zdravotnickém zařízení

Poskytujeme tyto základní činnosti:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
 • poskytnutí ubytování,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • sociálně terapeutické činnosti,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.

Úhrada služeb:

 • služby jsou poskytovány za úhradu, dle platného ceníku

Kapacita:

Odlehčovací služba pobytová: 3 lůžka

Odlehčovací služba ambulantní: 3 klienti

Prostředí a podmínky:

Pro poskytovanou pobytovou službu jsou vyčleněny prostory na adrese Východní 621/16, Karlovy Vary. Jedná se o bytovou jednotku rozčleněnou na 3 jednolůžkové pokoje. Pobytová odlehčovací služba je poskytována nepřetržitě.

Pro poskytovanou ambulantní službu jsou vyčleněny prostory na adrese Východní 621/16, Karlovy Vary. Jedná se o jednotku rozčleněnou na 2 pokoje. Tato služba je poskytována, každý všední den od 7.00h. do 15.30h.

Ráno k nám vašeho blízkého dopravíte a odpoledne si jej znovu vyzvednete.

Sociální služba je přístupná městskou autobusovou dopravou.

Úhrada za poskytování sociální služby

Úhrada za poskytování pobytové sociální služby

Cena služby zahrnuje:

cena za ubytování ve výši 280,- Kč / den

cena za celodenní stravu ve výši 225,- Kč / den

K ceně se dále připočítává přiznaný příspěvek na péči podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který bude vypočítán podle strávené doby v zařízení. V případě nepřiznaného příspěvku na péči se počítá skutečně strávených časů při poskytování úkonů péče o klienta, časy se sčítají po minutách.

Úhrada za poskytování ambulantní sociální služby

Pokud se služba osobě poskytuje v rozsahu nepřevyšujícím 80 hod. měsíčně, je služba účtována sazbou 155,- Kč za hodinu.
Pokud se služba osobě poskytuje v rozsahu vyšším než 80 hod. měsíčně, je služba účtována sazbou 135,- Kč za hodinu.
Pokud klient není příjemcem příspěvku na péči, nebo má přiznaný I. až II. stupeň příspěvku na péči, budou veškeré úkony účtovány sazbou 135,- Kč za hodinu.

Úhrada za případné poskytnutí stravy a pitného režimu ve výši 165,- Kč / den

 

 

Na vybavení odlehčovací služby pobytové i ambulantní přispěla finančními prostředky NADACE ČEZ.